logo

Historische Geografie, Cultureel Erfgoed en Monumenten

Doel van de werkgroep Historische Geografie, Cultureel Erfgoed en Monumenten is het bestuderen en interpreteren van de ontwikkeling van het Deurnese (cultuur)landschap in de loop van de tijd. Een landschap is in de prehistorie en historie gevormd tot wat het nu is, met zijn kenmerken uit alle eeuwen. Zowel de mens als de natuur hebben daar hun bijdrage aan geleverd.

Deze werkgroep wil door studie en veldverkenning proberen te achterhalen hoe die ontwikkeling van wegen, gehuchten, akkers en weilanden heeft plaatsgevonden. Waarom liggen de wegen waar ze nu liggen? Welke gehuchten in Deurne hebben de rijkste geschiedenis? Een middel om dat te doen, is het bestuderen van kaarten van allerlei soort en herkomst betreffende de gemeente Deurne.

Daarbij wordt niet alleen gedacht aan topografische en kadasterkaarten, maar ook aan hoogtekaarten, geologische en geomorfologische kaarten, hydrologische kaarten, bodemkaarten, enz. Door vergelijking daarvan, uiteraard in samenhang met de grondige bestudering van archiefbronnen en verkenning in het veld, kan een betrouwbaar beeld ontstaan van bewoningspatronen, wegenstructuren, waterlopen, bodemgebruik enz. in het verleden.

Eén van die archiefstudies is reeds jaren in volle gang: het bestuderen van oude toponiemen, d.w.z. de namen van wegen, waterlopen, akkers en weilanden, bossen en nederzettingen. Zo kan een veel completer beeld ontstaan van het Deurnese verleden. Niet alleen vraagt de werkgroep zich bijvoorbeeld af hóe het landschap zich in de loop van de tijd ontwikkelde, maar ook waaróm die ontwikkeling zo plaatsvond.De werkgroep Historische geografie, cultureel erfgoed en monumenten treedt op in nauwe samenwerking met de werkgroep archeologie. Archeologische vondsten kunnen het historisch-geografisch onderzoek ondersteunen, en historisch-geografisch onderzoek kan op zijn beurt weer archeologische verwachtingen voor een bepaald gebied voorspellen.

Ook samenwerking met de werkgroepen Beeldarchief, Educatie en Genealogie wordt gezocht.De werkgroep biedt ondersteuning bij het gemeentelijk beleid omtrent straatnaamgeving. Ook kan de werkgroep richting geven bij de planvorming in de gemeente Deurne op het gebied van bescherming en ontwikkeling.

De heemkundekring wil ondersteunend werken bij het voeren van een goed monumentenbeleid in de gemeente Deurne, zodat het karakteristieke van Deurne en het cultuur-historisch erfgoed voor het nageslacht bewaard zal blijven. De werkgroep rekent dit tot haar taak. E.e.a. behelst vooral het beoordelen van bouwplannen in relatie tot het cultuur-historisch erfgoed, indien nodig bezwaar maken tegen die bouwplannen of, nog verder, de publieke opinie mobiliseren.

Meer informatie over monumenten...>

Tijdens de landelijke jaarlijkse Open Monumentendagen, die gehouden worden op de tweede zaterdag en/of zondag van september, haakt de heemkundekring met een activiteit aan bij het landelijk thema of bij een gezamenlijke activiteit met andere cultuurdragers in het kader van monumenten in Deurne.

Tussenpersoon namens het bestuur: 

Werkgroepleden:

  • Contactpersoon Ludo Boeije
  • Pieter Koolen
  • Anton Vissers
  • Rob Berkvens
  • afvaardiging naar Gemeentelijke Monumentencommissie is vacant

Project Schietbaan

Op maandag 29 oktober 2012 werd begonnen met het reconstrueren van de schietbaan, de schietberg en de beschermingswal tussen de schietbaan en de Helmondseweg.

Leden van de heemkundekring aan het werk. Klik op de foto voor een vergroting
De fundering voor de schietpoorten werd op 9 november 2012 gestort.

Een tevreden voorzitter van de HKK bij de twee schietpoorten

In de loop van 2016 is ook de bewegwijzering en de picknicktafel, alternatief voor de originele ligbedden voor de schutters, geplaatst. Hiermee is dit erfgoedproject  een volwaardige toeristische attractie geworden. Zie de fotopagina voor de diverse stadia van uitvoering van het project.