logo

Heemkundekring H.N. Ouwerling 

Bestuur

Het bestuur van de heemkundekring bestaat uit vijf personen die ieder hun eigen taak en aandachtsgebied hebben. U kunt hen telefonisch of per e-mail benaderen.

Dagelijks bestuur

Jan Adriaans - voorzitter, 2e penningmeester  

Antoine van Baars - voorzitter  
  • telefoonnummer 06-51 27 04 95
  • e-mail: splinterie@icloud.com
  • Aandachtsgebieden: DeurneWiki, DocuDataDeurne, Beeld en Geluid, Oudheidkamer    

Jos Thijssen - secretaris  

  • telefoonnummer 06-37 37 30 14
  • e-mail: secretaris@heemkundekringdeurne.nl 
  • Aandachtsgebieden: Educatie, Genealogie, Historische Geografie, Tentoonstellingen, Website en PR, Ledenadministratie

Michel van de Berkmortel - penningmeest er  

Bestuursleden

Leny Hendriks
  • telefoonnummer 0493-31 43 03
  • e-mail: pr@heemkundekringdeurne.nl 
  • Aandachtsgebieden: Beugelen, D'n Uytbeyndel, Bezorging, Openstelling Heemhuis, Heemtuin en Vrijwilligers
Wat is een heemkundekring?

Een heemkundige kring, heemkundekring, heemkring of historische vereniging is een vereniging van vrijwilligers die zich bezighoudt met heemkunde, het bevorderen van belangstelling voor en vergroten van kennis van facetten in het verleden en heden. Vaak is een heemkundige kring gebonden aan een stad of gemeente en probeert de geschiedenis van die plaats levend te houden.

De leden proberen dit te bereiken door onder andere studie en archiefonderzoek en het vastleggen van de resultaten, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen en het inrichten van exposities.
De kwaliteit en de mogelijkheden voor historisch onderzoek verschillen sterk van plaats tot plaats. Zo beschikken sommige heemkundige kringen nog over een eigen archief en moeten anderen zich wenden tot archiefdiensten van de overheid. In principe zijn heemkundige kringen voor iedereen toegankelijk, waardoor geen garantie kan gegeven worden over de kwaliteit van de publicaties of lezingen.

De laatste jaren kunnen heemkundekringen rekenen op een hernieuwde populariteit; een belangrijke reden daarvoor is de toegenomen belangstelling voor genealogisch onderzoek. Een verklaring hiervoor is dat de traditie van het van generatie op generatie overleveren van de familiegeschiedenis niet meer zo vanzelfsprekend is. Veel mensen doen daarom zelf onderzoek naar hun herkomst. Voor hun genealogisch onderzoek kunnen ze een beroep doen op de heemkundekring. Veel kringen beheren zelf een archief, een documentatiecentrum of een museum. Als bewaarders van het lokale erfgoed zijn zij een belangrijke cultuurdrager in de gemeente. Onze heemkundekring beschikt bijvoorbeeld over een volledig gedigitaliseerd archief, DocuData Deurne, dat toegankelijk is voor leden en over een voor iedereen toegankelijke digitale historische encyclopedie www.deurnewiki.nl  

Heemkundig tijdschrift D'n Uytbeyndel

Drie tot vier keer per jaar verschijnt ons heemkundig tijdschrift D'n Uytbeyndel. De naam is ontleend aan een uitdrukking in het Deurnes dialect, zoals in: 'mr ja, dn uytbeyndel weet ik r k nie af.'

Met dn uytbeyndel werd hier bedoeld: de ware toedracht. Het woord werd in overdrachtelijke zin gebruikt en is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van het woord uitbindsel dat, naast zwaar papier voor het binden van boeken, ook uitsluitsel betekent. In ons tijdschrift publiceren we artikelen over heemkundige onderwerpen, waarvan we 'd'n uytbeyndel' wel weten.

De edities 1 tot en met 21 verschenen van voorjaar 1983 tot najaar 1990 onder de gezamenlijke redactie van de heemkundekringen De Vonder Asten - Someren en H.N. Ouwerling Deurne. Na een onderbreking van ruim een half jaar werd najaar 1991 de uitgave van D'n Uytbeyndel met editie 22 voortgezet onder de eigen redactie van onze heemkundekring. In het voorjaar van 2015 verscheen de speciale f.c. editie 85 bij gelegenheid van vijf jaar Deurnewiki en een speciale fototentoonstelling in samenwerking met Fotoclub Optika.


Ons logo 

Onze heemkundekring presenteert zich met een eigen logo zoals u dat linksboven in de header van onze website vindt. Het logo is opgebouwd uit verschillende afbeeldingen die verwijzen naar de ligging van Deurne in de Peel. In het midden de vergulde Romeinse helm die op 17 juni 1910 in de Peel werd gevonden en ernaast turfstekersgereedschap. Links een turfspa, waarmee de turf op de vereiste dikte uit het veen werd gestoken. Rechts een oplegger, waarmee de afgestoken turf uit het veen werd gelicht. Onderaan staat een dwarsdoorsnede van een stapel ter droging gelegde turven.

In het randschrift staat geschreven: 'Vroente die men hiet de Pedel'. Vroente is een oude benaming voor een stuk grond in gemeenschappelijk bezit en Pedel voor de Peel. De tekst suggereert een citaat uit een oud geschrift maar is dat, voor zover bekend, niet. 

Het logo is ontworpen door voormalig voorzitter en beeldend kunstenaar Joep Coppens en per 1 juni 2016 door Bart van Horik voorzien van een 'strakker jasje'.


Aangesloten bij Brabants Heem

Onze heemkundekring is aangesloten bij de Stichting Brabants Heem. De overkoepelende organisatie voor de ruim 111 Brabantse heemkundekringen met in totaal ruim 26.000 leden. Brabants Heem ondersteunt initiatieven vanuit de verenigingen en organiseert cursussen en studiedagen. Bovendien biedt de stichting de gelegenheid om afgerond onderzoek te publiceren in haar tijdschrift: In Brabant. Daarop kunnen leden van onze kring zich met korting abonneren.

Zie Brabants Heem 

Aangesloten bij Museumkring Peelland

Sinds 1 januari 2015 zijn wij aangesloten bij Museumkring Peelland voor grote en kleine musea in de regio. Het doel is om de aandacht te vestigen op de grote schat aan voorwerpen, informatie en literatuur die over het gebied en haar inwoners te bezichtigen en te raadplegen is in Peelland. De meeste musea zijn wel bekend, maar u zult beslist verborgen schatkamers ontdekken wanneer u op de lijst van aangesloten leden kijkt via www.museumkring-peelland.nl/content.php

In ons heemhuis zijn folders van Museumkring Peelland beschikbaar.


Donaties

Draagt u onze heemkundekring een warm hart toe? Dan kunt u ons steunen met een donatie. Uw gift is welkom op rekeningnummer NL86 RABO 0129 0039 48 ten name van Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne. Voor stortingen vanuit het buitenland: RABONL2U/ NL86 RABO 0129 0039 48. Onze heemkundekring is een ANBI erkende vereniging, waardoor donaties fiscaal aantrekkelijk kunnen worden gedaan. Lees hierover meer op deze pagina .