logo

Heemkundekring H.N. Ouwerling

Heemkundekring H.N. Ouwerling is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8062 54 270. Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De Heemkundekring hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.

Donaties

Mocht u de heemkundekring een warm hart toedragen, dan wilt u ons wellicht ook steunen met een donatie. Uw gift is welkom op rekeningnummer NL86RABO 0129003948 ten name van Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne. Voor stortingen vanuit het buitenland: RABONL2U/ NL86RABO0129003948. Het RSIN of fiscaal nummer is : 8062 54 270.  Lees hier meer over schenken met fiscaal voordeel

Heemkundekring H.N. Ouwerling is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 40235359

Bestuurssamenstelling en contactgegevens  

Emailadres heemkundekring


De doelstelling van de heemkundekring

De vereniging werd in 1977 opgericht en stelt zich ten doel om de geschiedenis, de cultuur en de traditie van Deurne en zijn bewoners te onderzoeken en vast te leggen. Dit gebeurt door onder meer:

 1. Het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek.

 2. Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu.

 3. Het doen veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen.

 4. Het vastleggen van onderzoeken en eventueel uitgewerkte studies en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.


Het beleidsplan van de heemkundekring

Wij bereiken onze doelstellingen door:

 1. Het organiseren van lezingen en excursies met heemkundig interessante onderwerpen en naar relevante gebieden en steden.

 2. Verzamelen van allerlei materiaal over Deurne C.A. zoals fotoís, diaís, (video)films, ansichten, kadastrale en andere historische kaarten, documenten, artikelen uit dag- en weekbladen en verder alle documentatie met betrekking tot het leven en werken in de gemeente Deurne.

 3. Verzamelen van bidprentjes, gedachtenisprentjes, communieprentjes en andere devotionalia.

 4. Aanleggen van een heemkundig verantwoordelijke collectie voorwerpen en gebruiksartikelen.

 5. Organiseren van tentoonstellingen op basis van heemkundig interessante interessegebieden.

 6. Beschrijven en het digitaliseren van het verzamelde materiaal en het toegankelijk maken via o.a DocuDataDeurne, DeurneWiki, website.

 7. Aanleggen van een bibliotheek met boeken en publicaties met betrekking tot Deurne.

 8. Ondersteunen bij archeologisch bodemonderzoek naar sporen uit het verleden en het daarmee samenhangend historisch onderzoek en resultatenvastlegging.

 9. Behulpzaam zijn bij het heemkundig onderzoek door derden zoals studies van de jeugd, genealogisch onderzoek en onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis.

 10. Publiceren van onderzoekresultaten in het blad D'n Uytbeyndel en dag- en weekbladen

 11. Het zo nodig financieel faciliteren van heemkundige activiteiten van de vereniging.


Werkzaamheden en werkgroepen

Om de werkzaamheden in het grote werkgebied van de Heemkundekring goed uit te kunnen voeren, zijn naast de facilitaire instrumenten DeurneWiki en DocuDataDeurne de volgende werkgroepen in het leven geroepen: 

1. Beheer en Onderhoud Heemhuis, 2. Archeologie, 3. Beeld en Geluid, 4. Beugelbaan, 5. Bibliotheek, 6. Dín Uytbeyndel, 7. Bezorgers, 8. Educatie, 9. Excursies en Lezingen, 10. Genealogie, 11. Historische Geografie/Cultureel Erfgoed/Monumenten, 12. Internet/ website, 13. Oudheidkamer, 14. Tentoonstellingen, 15. Tuin, 16. PR 

Werving van extra financiŽle middelen

Voor extra financiŽle armslag zet de heemkundekring in op het werven van Vrienden, projectsubsidies, donaties en neemt ze jaarlijks deel aan de Clubkascampagne van Rabobank Peelland Zuid.

Het beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningsmeester. Deze wordt terzijde gestaan door de voorzitter. Jaarlijks wordt het financieel jaarverslag gecontroleerd door een kascontrolecommissie van twee personen die verslag doet tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd door de ledenvergadering


Het honoreringsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. Leden die een lezing verzorgen ontvangen een presentje, meestal in de vorm van een VVV-bon. Derden ontvangen voor lezingen een reiskostenvergoeding en een beperkte vergoeding of presentje. De bedragen liggen tussen de dertig en vijftig euro per persoon per lezing.


Jaarverslagen

Klik hier-->  jaarverslag 2013 van het bestuur

Klik hier-->  jaarverslagen 2013 werkgroepen

Klik hier-->  jaarverslag 2014 bestuur en werkgroepen

klik hier--> jaarverslag 2015 bestuur en werkgroepen

klik hier--> jaarverslag 2016 bestuur en werkgroepen


FinanciŽle jaaroverzichten 

Klik hier voor het beknopte financiŽle jaaroverzicht 2012

Klik hier  voor het beknopte financiŽle jaaroverzicht 2013

Klik hier voor het beknopte financiŽle jaaroverzicht 2014

Klik hier voor het beknopte financiŽle jaaroverzicht 2015

Klik hier voor het beknopte financiŽle jaaroverzicht 2016 


 Concept verslag Algemene Ledenvergadering 2017