logo

Heemkundekring H.N. Ouwerling

Heemkundekring H.N. Ouwerling is door de belastingdienst officieel aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 806254270. Dat betekent dat u, als donateur, uw gift kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels. Als instelling met ANBI-status hoeft de heemkundekring geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.


Donaties

Draagt u de heemkundekring een warm hart toe en wilt u ons steunen met een donatie? Uw gift is welkom op rekeningnummer NL86 RABO 0129 0039 48 ten name van Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne. Woont u in het buitenland? Gebruik dan de volgende gegevens: RABONL2U/ NL86 RABO 0129 0039 48. Het RSIN of fiscaal nummer is : 8062 54 270. Heemkundekring H.N. Ouwerling is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40235359.

Lees hier meer over schenken met fiscaal voordeel

Bestuurssamenstelling en contactgegevens  

De doelstelling van de heemkundekring

De vereniging is in 1977 opgericht en heeft als doel om de geschiedenis, de cultuur en de traditie van Deurne en zijn bewoners te onderzoeken en vast te leggen. Dit gebeurt door onder meer:

 • Het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek.
 • Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu.
 • Het (laten) veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen.
 • Het vastleggen van onderzoeken en eventueel uitgewerkte studies en  alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Het beleidsplan van de heemkundekring

Wij bereiken onze doelstellingen door:

 • Het organiseren van lezingen en excursies met heemkundig interessante onderwerpen en naar relevante gebieden en steden.
 • Verzamelen van allerlei materiaal over Deurne C.A. zoals fotoís, diaís, (video)films, ansichten, kadastrale en andere historische kaarten, documenten, artikelen uit dag- en weekbladen en verder alle documentatie met betrekking tot het leven en werken in de gemeente Deurne.
 • Verzamelen van bidprentjes, gedachtenisprentjes, communieprentjes en andere devotionalia.
 • Aanleggen van een heemkundig verantwoordelijke collectie voorwerpen en gebruiksartikelen.
 • Organiseren van tentoonstellingen op basis van heemkundig interessante interessegebieden.
 • Beschrijven en het digitaliseren van het verzamelde materiaal en het toegankelijk maken via o.a DocuDataDeurne, DeurneWiki, website.
 • Aanleggen van een bibliotheek met boeken en publicaties met betrekking tot Deurne.
 • Ondersteunen bij archeologisch bodemonderzoek naar sporen uit het verleden en het daarmee samenhangend historisch onderzoek en resultatenvastlegging.
 • Behulpzaam zijn bij het heemkundig onderzoek door derden zoals studies van de jeugd, genealogisch onderzoek en onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis.
 • Publiceren van onderzoekresultaten in het blad D'n Uytbeyndel en dag- en weekbladen
 • Het zo nodig financieel faciliteren van heemkundige activiteiten van de vereniging.

Werkzaamheden en werkgroepen

Om de werkzaamheden in het grote werkgebied van de heemkundekring goed uit te kunnen voeren, zijn naast de facilitaire instrumenten DeurneWiki en DocuDataDeurne een aantal werkgroepen in het leven geroepen. U kunt via onderstaande link meer informatie vinden over de verschillende werkgroepen en de contactpersonen:

Alle werkgroepen

Werving van extra financiŽle middelen

Voor extra financiŽle armslag zet de heemkundekring in op het werven van Vrienden, projectsubsidies, donaties en neemt ze jaarlijks deel aan de Clubkascampagne van Rabobank Peelland Zuid.

Het beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Deze wordt terzijde gestaan door de voorzitter. Jaarlijks wordt het financieel jaarverslag gecontroleerd door een kascontrolecommissie van twee personen die verslag doet tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd door de ledenvergadering.

Het honoreringsbeleid 

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. Leden die een lezing verzorgen ontvangen een presentje, meestal in de vorm van een VVV-bon. Derden ontvangen voor lezingen een reiskostenvergoeding en een beperkte vergoeding of presentje. De bedragen liggen tussen de dertig en vijftig euro per persoon per lezing. 

Jaarverslagen bestuur en werkgroepen

FinanciŽle jaaroverzichten